REGULAMIN

 

Regulamin galerii internetowej www.wallofart.pl

§. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa Rzeczpospolitej Polskiej. W zakresie nim nieuregulowanym przepisy prawa normują kwestie dotyczące korzystania z Galerii Internetowej wallofart.pl dostępnego pod adresem http://www.wallofart.pl/.
2. Operatorem Galerii Internetowej wallofart.pl (zwanym dalej Sprzedającym lub Galerią) jest Krzysztof Ignatowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą,,Krzysztof Ignatowicz – KURDI FM”, ul.Kartograficzna 88c/m33, 03-298 Warszawa ,NIP 5431760391, REGON 050697166
3. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedającym poprzez formularz kontaktowy zawarty na stronie www.wallofart.pl, wiadomości e-mail pod adresem: info@wallofart.pl, telefonicznie dzwoniąc pod numer tel: 502-285-382 w dni robocze w godz.10-19, lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej: Wallofart Krzysztof Ignatowicz, ul.Kartograficzna 88c/m33, 03-298 Warszawa
4. Kupującym w rozumieniu Regulaminu jest każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
5. Przedsiębiorcą w rozumieniu Regulaminu jest podmiot określony w ust. 2 niniejszego działu wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.).
6. Konsumentem w rozumieniu Regulaminu jest Kupujący będący osobą fizyczną dokonujący z Przedsiębiorcą (w szczególności ze Sprzedającym) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową Kupującego.
7. Korzystanie przez Kupującego z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu wymaga: a. Przeglądarki internetowej: a. Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, b. Włączonej obsługi Java Script, c. Aktywnego adresu e-mail
8. Użytkownik strony internetowej www.wallofart.pl może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się na stronie …
9. Świadczenie usług określonych w Regulaminie uwarunkowane jest zapoznaniem się i zaakceptowaniem wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
§. 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Do działalności Galerii należy prowadzenie komisowej sprzedaży dzieł sztuk plastycznych (zwanych dalej Dziełami) a także sprzedaży dzieł stanowiących własność Sprzedającego za pośrednictwem Galerii Internetowej wallofart.pl oraz świadczenie usługi „Newsletter”.
2. Świadczenie usług drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu odbywa się poprzez umożliwienie korzystania z Galerii Internetowej wallofart.pl w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.
3. Realizacja usługi „Newsletter” odbywa się poprzez przesyłanie wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach. Usługa jest bezpłatna i wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych, która to zgoda może być w każdym czasie cofnięta.
4. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Wysyłka za granicę może odbyć się po każdorazowym indywidualnym uzgodnieniu z Kupującym warunków sprzedaży i przesyłki Dzieła.
5. Koszty dostawy ustalane są odrębnie dla każdej sprzedaży i podlegają każdorazowemu zatwierdzeniu przez Kupującego przed zawarciem umowy sprzedaży, co wynika ze zróżnicowania tych kosztów w zależności od gabarytów sprzedawanych Dzieł.
§. 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem strony www.wallofart.pl, nie wymaga rejestracji i następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. Kupujący o zainteresowaniu nabyciem Dzieła prezentowanego na stronie www.wallofart.pl. zawiadamia Sprzedającego za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie, wskazując w formularzu swoje imię i nazwisko (nazwę), adres, adres dostawy Dzieła i adres e-mail. Kupujący może także wskazać swój numer telefonu. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT, Kupujący wskazuje także dane do faktury w tym numer NIP. Wszelkie dane Kupującego wykorzystywane są wyłącznie dla celów zawarcia umowy sprzedaży Dzieła i dostawy. Po dostawie Dzieła dane nie są przechowywane o ile Kupujący nie wyrazi zgody na świadczenie usługi „Newsletter”.
3. W terminie 1 dnia roboczego od otrzymania informacji o zamiarze nabycia Dzieła, Sprzedający przesyła Kupującemu informację o dostępności Dzieła, cenie sprzedaży, cenie i warunkach dostawy, warunkach płatności oraz dokonuje rezerwacji Dzieła na czas kolejnych 2 dni roboczych. Powyższe informacje stanowią ofertę sprzedaży Dzieła ważną przez 2 dni robocze od jej złożenia.
4. Kupujący w terminie 2 dni roboczych od otrzymania oferty opisanej w ustępie poprzedzającym, może zawrzeć umowę sprzedaży Dzieła poprzez dokonanie zapłaty ceny sprzedaży Dzieła i ceny dostawy Dzieła, na rachunek Sprzedającego wskazany w ofercie sprzedaży.
5. W przypadku nie zawarcia umowy sprzedaży w powyższym terminie, rezerwacja Dzieła jest anulowana i Dzieło może być sprzedane osobie trzeciej.
6. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży, Sprzedający w terminie nieprzekraczającym 3 dni roboczych nadaje Dzieło do Kupującego na wskazany przez niego adres dostawy, za pośrednictwem firmy kurierskiej, jako przesyłkę ubezpieczoną.
7. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy Sprzedaży drogą elektroniczną, jeśli Sprzedający otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze wskazanych przez Kupującego danych lub związanej z nimi działalności,
8. Informacje o Dziełach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Galerii są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny) i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub 543 rzeczonej ustawy.
9. Sprzedający oświadcza, że wszelkie dzieła prezentowane na stronie www.wallofart.pl znajdują się na niej za zgodą i wiedzą właścicieli praw autorskich tych dzieł (zwanych dalej Artystami). Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów znajdujących się na stronach wallofart.pl bez pisemnej zgody i wiedzy właścicieli praw autorskich jest zabronione. W celu uzyskania zgody o której mowa w poprzednim zdaniu, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedającym, pod adresem: info@wallofart.pl
10. Artyści zachowują pełnię osobistych praw autorskich do sprzedawanego Dzieła, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631 ze zm.).
11. Sprzedający ma prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych Dzieł prezentowanych na stronie www.wallofart.pl. Zmiana cen lub wycofanie Dzieła nie obejmuje zamówień przyjętych do realizacji.
12. Wszystkie ceny prezentowane na stronie wallofart.pl podawane są w polskich złotych brutto. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki, które podawane są najpóźniej w ofercie o której mowa w ustępie 3 powyżej. Najpóźniej w ofercie Sprzedający informuje Kupującego o sposobach płatności.
§. 5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. W terminie 14 dni kalendarzowych od dostarczenia Dzieła, Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn. Wysłanie oświadczenia przed upływem terminu jest wystarczające do jego zachowania (dodatkowo prosimy o powiadomienie nas o chęci dokonania zwrotu przed upływem terminu na adres mailowy: info@wallofart.pl lub telefonicznie na nr tel. 502-285-382).
2. W zakresie uregulowanym ustawą, o której mowa w ust. 1 niniejszego działu, Kupujący będący Konsumentem ma również prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Wysłanie oświadczenia przed upływem terminu jest wystarczające do jego zachowania.
3. Odstąpienia dokonuje się poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy (w szczególności z wykorzystaniem formularza) i wysłanie dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.: 1. wiadomością e-mail, na adres info@wallofart.pl, 2. w formie pisemnej, na adres wallofart.pl, ul. Kartograficzna 88c/m33, 03-298 Warszawa

Wzór formularza odstąpienia od umowy:

data:
imię i nazwisko/nazwa Kupującego:
adres Kupującego:

Informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży Dzieła …, odebranego w dniu …
Proszę o zwrot pieniędzy na rachunek bankowy nr: …
Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie.
podpis Kupującego …
4. Po odebraniu oświadczenia woli Kupującego o odstąpieniu od umowy sprzedaży Sprzedający niezwłocznie przesyła potwierdzenie jego odebrania na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
5. Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów. Ponosi jednak następujące koszty: 1. dodatkowe koszty poniesione przez Kupującego w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz 2. bezpośrednie koszty zwrotu Dzieła (koszty wysyłki towaru), 3. koszty zwrotu Dzieła, jeżeli ze względu na swoje właściwości rzeczy tych nie można w zwykłym trybie odesłać pocztą.
6. Kupujący, który skorzystał z prawa odstąpienia od umowy, zobowiązany jest zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie (nie później niż w ciągu 14 dni) na adres Sprzedającego. Zwrotu towaru można dokonać poprzez przekazanie go z zachowaniem terminów do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
7. Bezpośrednie koszty zwrotu Dzieła (koszty przesyłki) obciążają Kupującego. Powinien on wybrać taki sposób przesyłki, aby towar dotarł do Sprzedającego w stanie niezniszczonym.
8. Odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wskutek korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jej charakteru, cech i funkcjonowania obciąża Kupującego.
9. Z zastrzeżeniem ustępu 10 poniżej, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, Sprzedający zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Dzieła do Kupującego, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu. Zwrotu płatności dokonuje się przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący złożył oświadczenie o chęci otrzymania zwrotu kosztów w inny sposób.
10. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował samodzielnego odbioru rzeczy od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do momentu otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§. 6. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

1. Sprzedający dołoży wszelkich starań dla zapewnienia ciągłości działania Galerii Internetowej wallofart.pl oraz wszystkich usług udostępnianych za jej pośrednictwem, bez jakichkolwiek zakłóceń.
2. Zdjęcia oferowanych przez Galerię Dzieł prezentowane są z dołożeniem staranności o najwyższą jakość i najwyższe możliwe odzwierciedlenie rzeczywistego stanu i kolorystyki Dzieł. Nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową, a wyglądem oryginału Dzieła, spowodowane indywidualnymi ustawieniami ekranu komputera Kupującego, nie obciążają Sprzedającego. Sprzedający zamieszcza na prezentowanych zdjęciach Dzieł swój znak graficzny, celem ochrony praw autorskich do wizerunku Dzieła. Znak ten naniesiony jest technika komputerową na zdjęcie Dzieła i nie jest elementem oryginału Dzieła.
3. Jeżeli wyłącznie w wyniku błędów popełnionych przez Kupującego w formularzu zamówienia przesyłka nie dotarła do adresata, odpowiedzialność za te okoliczności nie obciąża Sprzedającego.
4. Sprzedającego nie obciąża odpowiedzialność prawna za łamanie praw autorskich przez osoby trzecie (artystów i/lub inne galerie), które prezentują swoje prace na stronach Galerii Internetowej wallofart.pl. Jeżeli Sprzedający poweźmie podejrzenie, że zamieszczone przez Artystów prace łamią prawa autorskie osób trzecich, zastrzega sobie prawo do usuwania takich prac z Galerii.
§. 7. PŁATNOŚCI

1. Wpłaty ceny sprzedaży Dzieła dokonuje się w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia oferty sprzedaży Dzieła. Dokonanie zapłaty ceny stanowi moment przyjęcia oferty przez Kupującego i zawarcia umowy sprzedaży.
2. Zapłata ceny może nastąpić przelewem bankowym na rachunek Sprzedającego nr 30 1950 0001 2006 0663 3086 0002, lub gotówką w przypadku odbioru osobistego Dzieła przez Kupującego.
3. Jeżeli Kupujący dokonał zapłaty przelewem na rachunek bankowy, Dzieło zostanie wysłane po wpłynięciu kwoty na rachunek. W tytule przelewu Kupujący powinien podać tytuł przelewu otrzymany w wiadomości mailowej potwierdzającej zamówienie.
4. Sprzedający nie prowadzi sprzedaży Dzieł za pobraniem.
§. 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Sprzedający zbiera tylko dane niezbędne do należytego przeprowadzenia transakcji sprzedaży i usuwa je w po zakończeniu sprzedaży, tj. po upływie terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub po niezaakceptowaniu oferty sprzedaży przez Kupującego. .
2. W przypadku wyrażenia przez Kupującego zgody świadczenie usługi newsletter, dane Kupującego są przetwarzane przez Sprzedającego tylko w tym celu przez cały okres trwania zgody Kupującego.
3. Baza danych osobowych podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
4. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Kupujących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
5. Sprzedający zapewnia Kupującym realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia, w drodze wysłanego drogą elektroniczną oświadczenia na adres mailowy Sprzedającego.
6. Żądanie usunięcia własnych danych z systemu Galerii oznacza także rezygnację z usługi „Newsletter”. W tej sytuacji Sprzedający usuwa dane Kupującego na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych. Sprzedający zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania użytkownika strony www.wallofart.pl. po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.
§. 9. REKLAMACJE

1. Sprzedający obowiązany jest dostarczyć towar w stanie wolnym od wad fizycznych i prawnych.
2. Reklamacja przysługuje Kupującemu zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Odpowiedzialność Sprzedającego, jeżeli stwierdzone zostaną wady rzeczy sprzedanej, uregulowana jest w szczególności w przepisach art. 556 i 556 1-556 3 i następne Kodeksu cywilnego.
3. W celu sprawnego i szybkiego rozpatrzenia reklamacji, zgłoszenie reklamacyjne można zgłosić na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym: a. Imię i nazwisko, b. przedmiot sprzedaży c. opis niezgodności Dzieła z umową, d. datę zakupu e. protokół szkody sporządzony w obecności kuriera f. fotografia szkody (możliwa w wersji elektronicznej)
4. Reklamacje można składać pod adresem e-mail: info@wallofart..pl. Reklamacje rozpatruje się w ciągu 14 dni od daty złożenia.
§. 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
2. Strony zobowiązują się do rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu w pierwszej kolejności w sposób polubowny, działając w dobrej wierze.
3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ustępie poprzedzającym, sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla każdoczesnej siedziby Galerii. Nie ma to jednak zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument. Konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl
4. Galeria powiadamia Kupujących korzystających z usługi Newsletter o każdej zmianie Regulaminu w drodze mailowej. Informacje o zmianach zostają także umieszczone na stronach Galerii. Dokonanie zmian w Regulaminie pozostaje bez wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian.
5. Regulamin obowiązuje od dnia 20.11.2015 r.

DO GÓRY